Πολιτική της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ είναι να παράγει και να προμηθεύει στους πελάτες της λευκοσιδηρά δοχεία ως υλικό συσκευασίας τροφίμων και λοιπών προϊόντων, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ποιοτικές απαιτήσεις τους, όπως αυτές διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου και περιγράφονται σε διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές και οδηγίες.

Έχοντας σαν κύριο σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών η Ανώτατη Διοίκηση της Δ. ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ αποφάσισε την ανάπτυξη – εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό Εγχειρίδιο Ποιότητας και στις συναφείς έγγραφες Διαδικασίες.
Η εταιρία, εφαρμόζοντας το παραπάνω σύστημα, εντοπίζει και εξετάζει τα ποιοτικά προβλήματα σε όλες τις διεργασίες της και με την βοήθεια των στελεχών της μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυσή τους, ώστε να μη επαναλαμβάνονται στο μέλλον.
Φιλοδοξία και δέσμευση της Δ. ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ και του ανθρώπινου δυναμικού της είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της με απώτερο στόχο την τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών σε όλα τα στάδια παραγωγής, στον μηδενισμό των ποιοτικών και εμπορικών παραπόνων και τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών, τόσο κατά την προμήθεια όσο και κατά τη μακροχρόνια χρήση των προϊόντων της.
Η εταιρία δεσμεύεται να τηρεί τις νόμιμες απαιτήσεις των συμβάσεων συνεργασίας με τους πελάτες και τις νομοθετικές / κανονιστικές απαιτήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, και αφορούν τα προϊόντα, καθώς και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων όπως προδιαγράφονται από τη Διοίκηση της εταιρίας.
Για να επιτευχθεί αυτό η Διοίκηση της Δ. ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ βάσει της δέσμευσής της απέναντι στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και με βάση το κεντρικό στόχο της πολιτικής της θέτει, ανασκοπεί, επανασχεδιάζει και επαναπροσδιορίζει τους Αντικειμενικούς Στόχους Ποιότητας.
Βάσει της μεθοδολογίας που ορίζει το ΣΔΠ, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εργασιών σε όλα τα επίπεδα.
Ο χρόνος παράδοσης και οι ποιοτικές προδιαγραφές είναι τα βασικότερα στοιχεία μας εξασφαλίζοντας την υπεροχή της εταιρίας στον ευρύτερο κλάδο δραστηριοποίησής της.

Υποστηρίζουμε σθεναρά το πνεύμα και το γράμμα της Πολιτικής Ποιότητας της Εταιρίας μας, όπως αυτή εκφράζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας, παρέχοντας όλα την απαραίτητα μέσα και πόρους.